От: Клубен Водач на апр., 03, 2011

Скаутски клуб „Антола” е създаден по инициатива на Дарин Атанасов Сагев с помощта на туристи и природо любители от гр. Попово. Взема се решение да се проведе учредително събрание на 11.01.2004г. в хижата на Районна пътна служба край село Паламарца община Попово област Търговище. Приема се Скаутски клуб „Антола“ да Ръководи дейността си от устава на Организацията на Българските Скаути ( ОБС ) приет с протокол от 17.12.2001г. Приема се като цели на клуба да са:
Да способства за развитието на младите хора, членовете на клуба като им даде една ценностна система основана на скаутското обещание и закон и спомогне с това за изграждането на един по-добър свят. В който хората постигат сами своите стремежи и играят творческа роля в обществото, като ги подкрепим в осъществяването на техните физически, интелектуални, социални и духовни способности, като индивиди, като съзнателни и отговорни за делата си граждани и добри членове в своето общество. Клубът не замества семейството, училището, религиозните институции или други обществени организации, а обхваща извън училищната образователна дейност, насочена към изграждането на самостоятелни, разчитащи на себе си, подкрепящи другите и отговорни за делата си личности. За водач на клуба е избран Дарин Атанасов Сагев.

На 10 юни 2012 г., Дарин Атанасов Сагев се оттегли от поста клубен водач. Като на провелото събрание на пълнолетните членове на клуба бе избран нов водач на клуба. След гласуване с пълно мнозинство за клубен водач на Скаутски клуб „Антола“ бе определен Кристиян Тихомиров Йорданов, скаут от септемви 2005 г., а за зам. клубен водач на Скаутски клуб „Антола“ бе избрана Янка Атанасова Колева, скаут от май 2010 г.

Това беше кратката историйка на СК „Антола”.